Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Congres(sen): congressen, symposia en / of andere (zakelijke) bijeenkomst(en).
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een congres of daartoe is ingeschreven.
 3. EduCampus: de organisator van de congressen EduCampus, gevestigd aan de Wildbaan 31 te (3956 VZ) Leersum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53072154.
 4. Inschrijfgeld: het bedrag dat de wederpartij per ingeschreven deelnemer aan EduCampus verschuldigd is.
 5. Schriftelijk:
 6. Toegangsbewijs: het (digitale) biljet dat recht geeft op toegang tot het congres.
 7. Wederpartij: de natuurlijk of rechtspersoon die de inschrijving tot deelname aan een congres ten behoeve van de deelnemer verricht.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met EduCampus waarbij een deelnemer zichzelf inschrijft of wordt ingeschreven teneinde deelname aan een congres mogelijk te maken. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door EduCampus. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet op de overeenkomst met EduCampus van toepassing. Indien de wederpartij de inschrijving ten behoeve van een derde (deelnemer) verricht, dan is de wederpartij verplicht de deelnemer op de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden te wijzen en aan de deelnemer een exemplaar van de onderhavige voorwaarden te verstrekken.

Artikel 3. Aanmelding

 1. Inschrijving voor deelname aan een congres vindt plaats door middel van het verzenden van een volledig ingevuld aanmeldformulier aan EduCampus. EduCampus zal de aanmelding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk bevestigen. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor het betreffende congres tot stand.
 2. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan het congres (bijvoorbeeld omdat de deelnemer die dag verhinderd is) dan mag de deelnemer zich laten vervangen door een willekeurige andere natuurlijke persoon, mits dit vooraf schriftelijk aan EduCampus is meegedeeld. De deelnemer die verhinderd is zal hiertoe zijn toegangsbewijs overhandigen aan degene die de deelnemer zal vervangen.

Artikel 4. Inschrijfkosten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de inschrijfkosten exclusief de kosten voor vervoer (transfers), overnachting(en), exclusief maaltijden (ontbijt/lunch/diner) en exclusief consumpties (drinken). De deelnemers dienen zelf voor vervoer, overnachtingen, maaltijden en consumpties zorg te dragen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de deelnemers.
 2. Indien door EduCampus documentatie ter beschikking wordt gesteld in het kader van de deelname aan het congres, zijn de kosten voor documentatie bij het inschrijfgeld inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Alle door EduCampus vermelde en opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 5. Facturatie en betaling

 1. Na inschrijving en voor aanvang van het congres, ontvangt de wederpartij een factuur met betrekking tot de kosten voor deelname van het aantal door de wederpartij ingeschreven deelnemers. De factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden. De wederpartij kan geen aanspraak maken op korting, verrekening of opschorting van betaling.
 2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 3. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke EduCampus maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de wederpartij. In dat geval is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor consumenten geldt een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door EduCampus gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6. Annulering inschrijving door de wederpartij

 1. De wederpartij heeft de mogelijkheid om de inschrijving tot uiterlijk 6 weken voor het begin van het congres te annuleren. Annulering geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan EduCampus. De wederpartij dient de annulering te zenden aan het adres door EduCampus vermeld. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst fax of e-mail. Vertraging in de verzending en ontvangst van een annulering komt voor rekening en risico van de wederpartij.
 2. In geval van annulering is de wederpartij eenmalig een bedrag ad € 35,- excl. BTW aan administratie- en annuleringskosten aan EduCampus verschuldigd per deelnemer waarvan de inschrijving wordt geannuleerd.
 3. Eventueel door de wederpartij in het kader van de inschrijving verrichte betalingen, worden door EduCampus binnen 30 dagen gerestitueerd op de bankrekening van de wederpartij. Eventuele in het kader van de annulering verschuldigde administratie- en annuleringskosten zullen door EduCampus op het terug te betalen bedrag worden ingehouden (verrekend).

Indien de deelnemer – zonder tijdig te annuleren – niet aanwezig is bij het congres (no-show) of slechts gedeeltelijk deelneemt, vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 1. Annulering binnen 6 weken voor het begin van het congres is niet mogelijk.

Artikel 7. Annulering van het congres door EduCampus

EduCampus behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het congres te annuleren tot 5 werkdagen voor het begin van het congres en zonder dat EduCampus gehouden is tot enige schadevergoeding. De deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de wederpartij geen gebruik wenst te maken van dit alternatief, ontvangt de wederpartij het inschrijfgeld binnen 30 dagen, nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te maken van het alternatief, retour.

Artikel 8. Toegang en aanwezigheid

 1. De deelnemer is verplicht om het toegangsbewijs voor het congres voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken, met uitzondering van het geval waarin een deelnemer zich laat vervangen zoals omschreven in artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden.
 2. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op toegang tot en het bijwonen van het congres. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het congres wordt toegang verleend. EduCampus mag ervan uitgaan dat de houder van een toegangsbewijs ook de rechtmatige eigenaar is. EduCampus is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten.
 3. Na vertoning van het toegangsbewijs bij de ingang verkrijgt de deelnemer eenmalig toegang tot het congres. Indien de deelnemer de locatie c.q. het terrein waarop het congres plaatsvindt verlaat, wordt de toegang niet nogmaals verleend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 4. De deelnemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van EduCampus, de exploitanten van de locatie waar het congres wordt gehouden, het ordepersoneel, brandweer, politie en andere bevoegden.
 5. EduCampus zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. EduCampus is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de wederpartij, de deelnemer of derden mocht ontstaan.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

 1. EduCampus organiseert congressen in opdracht van derden en voor eigen risico. Naast medewerkers van EduCampus kunnen tevens derde partijen door de EduCampus worden ingezet om deze congressen vorm en inhoud te geven. Zij handelen hierbij zo zorgvuldig mogelijk. Niettemin is EduCampus niet aansprakelijk in welke vorm dan ook voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud en/of strekking van de informatie die wordt aangeboden tijdens de congressen.
 2. Het programma van een congres staat vaak beschreven in het meest recente folder- en andere voorlichtingsmateriaal van EduCampus dat op een bepaald congres betrekking heeft. EduCampus behoudt zich echter het recht voor te allen tijde wijzigingen in het programma aan te brengen zonder hiermee tot enige schadevergoeding of restitutie jegens de wederpartij gehouden te zijn.

Artikel 10. Beperking aansprakelijkheid

 1. Voor zover EduCampus aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt en tot maximaal de hoogte van het inschrijfgeld per deelnemer, waarmee de schade verband houdt.
 2. EduCampus is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder schade toegebracht aan de deelnemer door andere deelnemers, ziekte, letselschade, diefstal, verlies en beschadiging van eigendommen, bedrijfsstagnatie, gederfde winst, gemiste besparingen.
 3. Iedere aanspraak op schadevergoeding van de wederpartij of deelnemer jegens EduCampus vervalt na verloop van 1 jaar na het ontstaan van de schade.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de congressen en op alle in verband daarmee door of namens EduCampus of derden uitgegeven (werk)materiaal, folders/brochures, digitale gegevenshouders, beelden, etc. berusten uitsluitend bij EduCampus, haar licentiegevers respectievelijk de rechthebbende. Alle van of namens EduCampus of derden in het kader van de congressen verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn organisatie. Het is de wederpartij en/of deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbende. De overeenkomst met de wederpartij strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de congressen en de in het kader daarvan door of namens EduCampus of derden aangeboden werken, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12. Overmacht

In geval van overmacht behoudt EduCampus zich het recht voor om het congres niet te laten doorgaan of op een ander datum te organiseren mits de aard en ernst van de overmacht deze annulering rechtvaardigt, zonder dat EduCampus tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt – naast hetgeen daaromtrent in de wet en in jurisprudentie is bepaald – verstaan: iedere onvoorziene omstandigheid waarmee EduCampus redelijkerwijs geen rekening mee heeft gehouden of behoefde te houden, waaronder eventuele virus-uitbraken en negatieve reisadviezen, en waardoor het congres naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen doorgang kan vinden. EduCampus zal de deelnemers zo spoedig als redelijkerwijs schriftelijk op de hoogte stellen, indien EduCampus besluit een congres wegens overmacht te annuleren.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle tussen EduCampus en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
 2. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van EduCampus, tenzij een bepaling van dwingend recht zich tegen behandeling door deze rechter verzet.